Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 6.4.2022 alkaen.
Päivitetty: 6.4.2022

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani (”Palveluntarjoaja”) tuottamien MyCashflow -verkkokauppapalvelujen (”Palvelu”) käyttöön. Avaamalla Palveluntarjoajan Palvelun ja/ tai rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi Palvelun avaava tai siihen rekisteröityvä yksityinen henkilö, yritys ja/tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaana pidetään yksityishenkilön osalta sitä yksityishenkilöä, joka on nimetty tilin omistajaksi. Yritys- tai yhteisöasiakkaan osalta tilin omistajaksi nimetty henkilö toimii kyseisen Asiakkaan laskutusyhteyshenkilönä.

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan nimeämille käyttäjille (”Käyttäjä”) käytettäväksi Asiakkaan liiketoimintaan. Yksityisten henkilöiden osalta Palvelu on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Hyväksymällä käyttöehdot yksityinen henkilö vakuuttaa, että hän on vähintään 18 vuoden ikäinen. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin Käyttöehtoihin.

Mikäli Palveluntarjoajan hyväksymä Palvelun jälleenmyyjä avaa Palvelun asiakkaansa lukuun, sitovat nämä Käyttöehdot suoraan kyseistä jälleenmyyjän asiakasta ja häntä pidetään Asiakkaana.

2. Rekisteröityminen Palveluun

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröidytään www.mycashflow.fi sivustolla. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin. Palveluntarjoaja avaa Asiakkaalle rekisteröinnin jälkeen verkkokaupan (”Verkkokauppa”) ja pääsyn Palveluun. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä se velvoita käyttämään Palvelua.

Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla Palvelua voidaan käyttää. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Verkkokauppa, jonka avaamisessa on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja. Palvelu täytyy avata ihmisen toimesta. ”Bottien” avaamat tai muuten automaattisesti luodut tilit eivät ole sallittuja.

Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelusta eri versioita (”Palvelupaketti”). Eri Palvelupaketit on esitelty Palveluntarjoajan www-sivuilla. Yhdellä Asiakkaalla voi olla vain yksi ilmainen (Free) Verkkokauppa.

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas liittyy Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jota käytetään Palvelusta kertovien asiakastiedotteiden toimittamiseen.

3. Käyttäjätunnukset

Yhtä käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan yksi Käyttäjä. Usean henkilön kesken jaetut käyttäjätunnukset eivät ole sallittuja. Yhtä Palvelupakettia kohti voidaan kuitenkin luoda useampi erillinen käyttäjätunnus. Käyttäjien oikeuksia voidaan rajoittaa tiettyihin toimintoihin.

Asiakas vastaa Käyttäjien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista Palveluiden käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on Palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

4. Maksut, Palvelupaketin vaihtaminen ja palautukset

Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa. Palvelun hinta määräytyy Asiakkaan valitseman Palvelupaketin mukaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Palveluntarjoaja laskuttaa Asiakasta Asiakkaan valitseman laskutuskauden mukaisesti. Ilmainen (Free) Verkkokauppa on kuitenkin maksuton.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan seuraavana laskutuskautena. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnan voimaanastumista.

Palveluun sisältyvän maksuttoman kokeilujakson sekä mahdollisten alennusten jälkeen palvelun tilaus jatkuu automaattisesti normaalihintaisena. Asiakas voi perua tilauksensa koska tahansa maksuttoman kokeilujakson aikana verkkokaupan hallinnasta, jolloin tilaus päättyy eikä palvelun käytöstä laskuteta. Lasku palvelun käytöstä muodostetaan automaattisesti kokeilujakson jälkeen, ja mikäli lasku on ehtinyt muodostua, katsotaan palvelun maksullinen tilausjakso alkaneeksi.

Asiakas voi milloin tahansa muuttaa käyttämäänsä Palvelupakettia Palvelun Tili-sivulla. Mikäli Asiakas muuttaa käyttämäänsä Palvelupakettia kalliimpaan Palvelupakettiin kesken laskutuskauden, laskuttaa Palveluntarjoaja Palvelupakettien hinnanerotuksen laskutuskauden jäljellä olevien kokonaisten kuukausien osalta. Mikäli Asiakas muuttaa käyttämänsä Palvelupaketin halvempaan Palvelupakettiin kesken laskutuskauden, ei jo maksettuja maksuja kuitenkaan hyvitetä.

Laskun maksuehto on kymmenen (10) päivää laskun päivämäärästä. Asiakkaan on esitettävä laskua koskevat huomautuksensa seitsemän (7) päivän kuluessa laskun saapumisesta. Laskun katsotaan saapuneen Asiakkaalle viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sen lähettämisestä Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus periä perintäkustannukset sekä kulloisenkin hinnaston mukainen maksukehotusmaksu.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli hänen laskutustietoihinsa tulee muutoksia.

Palveluntarjoaja ei myönnä palautuksia Palvelun vajaista käyttökuukausista, Palvelun muuttamisesta edullisempaan Palvelupakettiin tai kuukausista, jolloin Palvelua ei ole käytetty.

5. Voimaantulo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun. Sopimus on voimassa aina kunkin laskutuskauden kerrallaan. Sopimus jatkuu automaattisesti voimassa aina seuraavan laskutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla oikeus irtisanoa Sopimus. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään yhtä (1) päivää ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Palveluntarjoajan irtisanoessa Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen laskutuskauden päättymistä.

Asiakkaan tulee irtisanoa Palvelu Palvelun Tili-sivujen kautta. Asiakas ei voi irtisanoa Palvelua puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas tai Käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja.

6. Ilmoitukset ja tiedotteet

Ilmoitukset Palveluntarjoajalle (pois lukien Asiakkaan irtisanomisilmoitus, joka tulee tehdä Palvelussa) on toimitettava kirjallisesti Palveluntarjoajan yllä mainittuun osoitteeseen. Palveluntarjoaja voi toimittaa irtisanomisilmoituksen ja muut Palveluun liittyvät ilmoitukset ja tiedotteet Palvelun verkkosivuilla www.mycashflow.fi, Palvelussa, sähköpostitse, tekstiviestillä tai Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai muuten kirjallisesti. Asiakas on velvollinen seuraamaan Palveluun liittyviä tiedotuksia ja toimimaan niiden mukaisesti.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien myös tekijänoikeudet Palveluun, Palveluun liittyvään aineistoon (pois lukien Asiakkaan aineisto) sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle. Asiakkaan aineistolla tarkoitetaan Käyttäjän Verkkokauppaan siirtämää tai muuten Käyttäjän lukuun Palvelua varten Palveluntarjoajalle luovuttamaa tietoa tai aineistoa. Asiakkaan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan tai Käyttäjien Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia Palvelun sekä Asiakkaan tilaamien lisäpalvelujen tuottamiseen sekä Palvelun ja lisäpalvelujen tekniseen tukeen. Mikäli Asiakas on toimittanut Asiakkaan aineistoa Palveluntarjoajalle Verkkokauppaan sisällytettäväksi, on Palveluntarjoajalla oikeus sisällyttää Asiakkaan aineisto Verkkokauppaan. Käyttöoikeus sisältää myös kopiointioikeuden ja muutosoikeuden siltä osin kuin se on tarpeen Palvelun ja/tai lisäpalvelujen tuottamista tai näiden teknistä tukea varten tai Asiakkaan aineiston sisällyttämiseksi Verkkokauppaan.

Palveluntarjoalla on oikeus käyttää harkintansa mukaan Asiakkaan yritys- ja markkinointinimeä sekä logoa, liikemerkkiä tai muuta graafista yritystunnusta markkinointimateriaaleissaan. Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella Palveluntarjoajan markkinoinnissa voidaan käyttää myös muita tietoja. Asiakkaalla on oikeus kieltää yritys- tai markkinointinimensä sekä yritystynnuksensa käyttäminen referenssitarkoituksissa. Kielto ei kuitenkaan rajoita mainituissa tarkoituksissa Asiakasta koskevaa yleisluontoista kuvausta ja luonnehdintaa, mikäli Asiakasta ei näiden tietojen perusteella voida objektiivisesti arvioiden tunnistaa.

Mikäli Asiakas on tilannut Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta palveluja, on Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilla oikeus käyttää ja Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa yhteistyökumppaneilleen Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan tai Käyttäjien Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia siltä osin kuin tämä on tarpeen yhteistyökumppanin palvelujen tuottamista sekä tällaisten palvelujen teknistä tukea varten.

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan omaan käyttöön. Mikäli Asiakas käyttää Palvelusta maksutonta (Free) Palvelupakettia, tulee hänen sisällyttää Verkkokauppansa jokaisen sivun alalaitaan MyCashflow'n tekstimainoslinkki. Tekstimainoslinkki sisällytetään sivuille lisäämällä tagi {MyCashflowTextAd} Verkkokaupan ulkoasuteemaan.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Asiakkaan ja Käyttäjän on huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja.

8. Palvelun tarjoaminen ja käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai Verkkokaupan keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla, Palvelussa, sähköpostitse tai muutoin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen.

Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa. Palveluntarjoajan tekninen tuki on ainoastaan Palvelun maksullisten Palvelupakettien käyttäjien käytettävissä. Tekninen tuki toimii puhelimitse ja sähköpostin välityksellä siten, kuin Palveluntarjoaja on kunkin maksullisen Palvelupaketin osalta teknisestä tuesta tarkemmin yksilöinyt.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa keskeyttämään Palvelun ja sulkemaan Verkkokaupan.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu ja sulkea Verkkokauppa, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan 60 päivän kuluessa eräpäivästä tai mikäli Asiakas muuten rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Palveluntarjoajalla on ilmaisen (Free) Verkkokaupan osalta oikeus keskeyttää Palvelu ja sulkea Verkkokauppa, mikäli Palveluntarjoaja käytettävissä olevaan tietoon pohjautuen toteaa Verkkokaupan olevan käyttämätön tai hylätty tai mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Verkkokauppaan viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin ilmoittamaan Asiakkaalle Palvelun keskeyttämisestä ja ilmaisen (Free) Verkkokaupan sulkemisesta sähköpostitse kahta (2) viikkoa ennen Palvelun keskeyttämistä ja Verkkokaupan sulkemista, jolloin asiakas voi välttää Verkkokaupan poistamisen kirjautumalla Verkkokauppaan ennen edellä mainitun kahden (2) viikon määräajan päättymistä.

Palvelun ja Verkkokaupan sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Verkkokauppa ja Palvelussa oleva Asiakkaan aineisto, mikäli Sopimus on irtisanottu tai Verkkokauppa on suljettu. Palveluntarjoajalla on velvollisuus säilyttää Asiakkaan aineistoa vähintään neljätoista (14) päivää Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun Verkkokauppa on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoajalla on kuitenkin tämän jälkeenkin oikeus säilyttää Asiakkaan aineisto palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota Asiakkaan aineiston. Mikäli Asiakas haluaa lunastaa Asiakkaan aineiston, tulee sen ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun Verkkokauppa on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoaja sitoutuu tällöin toimittamaan Asiakkaalle erillistä korvausta vastaan Asiakkaan aineiston yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa tai muuten sovitusti.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa. Käyttäjä ei myöskään saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja toteaa Käyttäjän väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän Palvelua muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan. Jos Asiakkaan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön, on Palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.

9. Verkkokaupan sisältö ja kaupankäynti

Palveluntarjoaja ei ole Verkkokaupassa tapahtuvan kaupankäynnin osapuoli, vaan ainoastaan tarjoaa Palvelun Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkokaupassa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Asiakas vastaa kaikesta Verkkokaupan kautta tapahtuvasta liiketoiminnasta ja sillä on oikeus käyttää Verkkokauppa ainoastaan lailliseen liiketoimintaan.

Asiakas vastaa Verkkokaupan sisällöstä ja siitä, että Verkkokaupassa julkaistu aineisto tai materiaali ei loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, tai lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla oikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan lupaa. Palveluntarjoaja ei tarkasta Palveluun toimitettua aineistoa tai materiaalia, mutta sillä on oikeus estää tai poistaa Palvelusta aineisto tai materiaali, joka loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Asiakas tallentaa aineiston ja materiaalin Palveluntarjoajan Palveluun omalla vastuullaan.

10. Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Asiakas vastaa Asiakkaan aineistoon sisältyvistä sekä Verkkokaupan kautta tietoonsa saamistaan henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan Tietosuojaselostetta.

Osapuolten väliset suhteet, velvollisuudet ja oikeudet on määritelty Tietosuojaehdot-liitteessä, joka on olennainen ja erottamaton osa näitä Käyttöehtoja. Mikäli tämän sopimuksen ja liitteen välillä on ristiriitaisuuksia, saa Tietosuojaehdot-liite etusijan.

11. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai Käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluun. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät eivät Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.

Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle ja muille tahoille kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden käyttöehtojen vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja on vastuussa Palvelusta ainoastaan Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle, Käyttäjälle tai näiden omaisuudelle (mukaan lukien mm. Asiakkaan ja Käyttäjän tietokonejärjestelmät ja muut laitteistot sekä näiden tietosisältö) mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on joka tapauksessa seuraava: Maksullisten Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu vahingoista on yhteenlaskettuna enintään Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita Asiakkaan tai Käyttäjän oikeuksia Suomen pakottavan lainsäädännön mukaan.

12. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja informoi Käyttöehtojen muutoksesta ja muutosten voimaantulosta Palvelun välityksellä tai sähköpostitse. Muutetut käyttöehdot pätevät voimaantulopäivämäärän jälkeiseen Palvelun käyttöön. Mikäli Asiakas tai Käyttäjät jatkavat Palvelun käyttöä, heidän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu, ellei hän hyväksy muutettuja käyttöehtoja.

13. Muut ehdot

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta. Asiakas voi ehdottaa Sopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle Verkkokaupan hallintatyökalun kautta käyttäen ”Siirrä verkkokauppa toiselle omistajalle” – toimintoa antamalla uuden omistajan sähköpostiosoitteen kyseisessä toiminnossa. Edellyttäen, että uusi omistaja hyväksyy Sopimuksen siirron sekä nämä Käyttöehdot, Palveluntarjoaja voi hyväksyä siirron sekä vahvistaa siirron Asiakkaalle. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä maksuista siihen asti, kunnes Palveluntarjoaja on vahvistanut Sopimuksen siirron. Mikäli Sopimuksen siirto tehdään kesken laskutuskauden, ei Asiakkaan jo maksamia maksuja kuitenkaan hyvitetä. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Käyttöehtoihin ja niihin liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.